Algemene voorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden die gelden voor de website van uniekcv.nl
Bedrijfsnaam: Mr Digital Solutions
Email: info@uniekcv.nl
Tel: 06-40718980
KVK nummer 78704359, gevestigd te Roelofarendsveen
BTW nummer NL003367329B16

Laatst gewijzigd op: 7 maart 2023

1. Algemeen
Wij raden u aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van de rechten en plichten bij gebruik van de website van uniekcv.nl. Door gebruik te maken van de uniekcv.nl website op welke manier dan ook, aanvaard u gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Dat betekent ook dat u ervoor instaat dat iemand anders die gebruik maakt van de uniekcv.nl website op jouw computer, zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden zijn voor iedereen en op alle producten en diensten van uniekcv.nl van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving, op elk gewenst moment te kunnen wijzigen. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de gebruikersvoorwaarden van derden niet door uniekcv.nl erkend. Voor toepassing van deze overeenkomst zal een geleverde product of producten alle digitale diensten omvatten als gevolg van een aankoop op de website.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en alle aanbiedingen tot het verrichten van diensten door UniekCV. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht voor zover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door Opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden wordt door UniekCV niet aanvaard behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke instemming daarmee.

3. Werkwijze en verantwoordelijkheden UniekCV en Opdrachtgever
3.1 UniekCV verplicht zich tot uitvoering en naar beste weten uitvoeren van de Opdracht in het beste belang van de Opdrachtgever en de bij de opdracht betrokken partijen conform de afspraken omtrent honorarium, tarieven en andere kosten voor zover deze niet beschreven staan in de overeenkomst, of in geval van onvoorziene omstandigheden. Indien de Opdracht andere en/of aanvullende zaken vereist, afwijkend van de overeenkomst, zal UniekCV daartoe over in overleg treden met Opdrachtgever. UniekCV is niet verplicht zich aan andere, dan zoals de dienst staat beschreven op de website, afwijkende en/of wensen/eisen van de Opdrachtgever te voldoen. Hoe de Opdracht wordt uitgevoerd, staat beschreven op de website www.uniekcv.nl. Mocht de Opdrachtgever vragen hebben over de dienst of over de uitvoering ervan dient hij zich, voorafgaand aan de tot stand te komen Opdracht, hierover te informeren.

3.2 UniekCV informeert zich zo goed mogelijk bij de opdrachtgever over de te vervullen Opdracht. Hiermee wordt bedoeld o.a. informatie over de Opdracht met betrekking tot de eventuele (gewenste) functie-inhoud, functieprofiel, functie-eisen, afdeling, organisatie en cultuur, de verwachtingen van de Opdrachtgever, belangrijke achtergrondinformatie en andere zaken die van belang zijn in het kader van de Opdracht. UniekCV behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan deze verplichting voldaan zal hebben.

3.3 UniekCV verplicht zich tot het vertrouwelijk behandelen van alle verstrekte informatie door Opdrachtgever en zal zonder diens toestemming niets daarvan meedelen aan derden.

3.4 De door de Opdrachtgever verstrekte informatie relateert UniekCV aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de opdrachtgever die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht. Hierbij gaat UniekCV ervan uit dat de inlichtingen die Opdrachtgever over zichzelf heeft verstrekt juist zijn.

3.5 UniekCV is gerechtigd om, indien zij dat wenselijk dan wel noodzakelijk acht, bij de uitvoering van de Opdracht gebruik te maken van de diensten van derden. Hierover behoeft CV-opmaat de Opdrachtgever niet te informeren.

4. Werkwijze en verantwoordelijkheden Opdrachtgever
4.1 Mocht de Opdrachtgever vragen hebben over de dienst of over de uitvoering ervan dient hij zich hierover voorafgaand aan de tot stand te komen Opdracht te informeren.

Wanneer je er voor kiest dat uniekcv.nl enkel uw CV en/of motivatiebrief ontwerpt:
In het geval je een product hebt aangeschaft met enkel het ontwerpen ervan als besteloptie, ontvangt u direct na het bestellen een confirmatie-email met daarin een downloadbaar bestand met alle benodigde informatie om de benodigde gegevens aan te leveren voor het voltooien van uw bestelling.

Wanneer je er voor kiest dat uniekcv.nl uw CV en/of motivatiebrief ontwerpt én schrijft:
In het geval dat je een product hebt aangeschaft met zowel de ontwerp en de schrijfoptie, ontvang je direct een confirmatie-email met daarin een downloadbaar bestand met een link waar je een bel-afspraak* kan inplannen om samen te converseren over de benodigde gegevens.

*Zo'n bel-afspraak duurt ongeveer rond de 30-60 minuten

4.2 De Opdrachtgever zal tijdig alle gegevens (binnen 14 dagen na aanschaf van de dienst) aanleveren, welke UniekCV nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Opdracht, in gewenste vorm en op de gewenste wijze aan UniekCV ter beschikking te stellen. De Opdrachtgever ontvangt direct na het plaatsen van een bestelling een e-mail met daarin informatie over de gegevens die UniekCV wenst te ontvangen.

4.3 De Opdrachtgever verstrekt juiste en relevante informatie die UniekCV kan relateren aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de opdrachtgever die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht. Hierbij gaat UniekCV ervan uit dat de inlichtingen die Kandidaten over zichzelf hebben verstrekt juist zijn.

4.4 De Opdrachtgever betaald tijdig de factuur voor de te leveren diensten.

4.5 De Opdrachtgever verstrekt zelf alle benodigde informatie en teksten om het gewenste product te kunnen leveren.

4.6 Indien de Opdrachtgever geen mogelijkheid heeft om deze gegevens te verstrekken binnen 14 dagen, of indien Opdrachtgever zelf eerder aangeeft dit niet te kunnen doen, verzorgen wij (na duidelijk contact te hebben gehad hierover) deze informatie, tegen een meerprijs van €175,- incl. btw, deze kosten dienen betaald te worden voordat de dienst geleverd of verwerkt wordt.

5. Gebruik van de website en onze producten
Inhoud die u geleverd krijgt zijn inclusief en zonder beperking, alle bestanden met software gegenereerde afbeeldingen en bijbehorende softwaregegevens (gezamenlijk de ‘content’), onder licentie aan u gegeven. UniekCV behoud zich het recht voor om prijzen te veranderen en te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Toch zal UniekCV te allen tijde proberen om u op de hoogte te stellen van eventuele op handen zijnde tariefwijzigingen.

5.1 UniekCV kan niet garanderen dat de internetsite te allen tijde ononderbroken, vrij van storingen of foutloos beschikbaar kan worden gesteld;

5.2 UniekCV geeft in geen geval een baangarantie, uitnodiging tot een sollicitatiegesprek of andere resultaten nadat u een aankoop heeft gedaan.

6. Afbeeldingen en eigendomsrecht
6.1 U erkend en stemt ermee in dat de UniekCV website bestanden en afbeeldingen bevat, die eigendom zijn van UniekCV, licentiegevers en/of gebruikers van UniekCV. De bestanden en afbeeldingen worden beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en mogen niet worden gebruik voor commerciële doeleinden.

6.2 Elke verkoop op de UniekCV website wordt op naam geregistreerd. De cv formats en sollicitatiebrief formats mogen uitsluitend door de koper zelf worden gebruikt en mogen niet worden gebruikt, gedeeld of uitgeleend aan andere personen dan de koper zelf.

6.3 Gegevens betreffende afmetingen, kleuren, afbeeldingen etc. op de website van UniekCV, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van een aankoop.

6.4 UniekCV verklaart dat deze het recht heeft tot het aangaan van deze overeenkomst en het recht heeft om de licentie onder deze voorwaarden te verlenen.

6.5 UniekCV garandeert dat de afbeelding(en) vrij zullen zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik gedurende een periode van 30 dagen vanaf de datum waarop u een product download of ontvangt.

6.6 Behalve zoals hierboven omschreven, worden alle documenten geleverd zonder enige garantie.

7. Herroeping digitale inhoud | producten van UniekCV
Bij bestelling en levering van een fysiek product, heeft u in de regel recht om tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Bij bestelling van een digitaal product, waar werkzaamheden aan verricht worden voordat het wordt geleverd, geldt een uitzondering op het herroepingsrecht. Een digitaal document kan namelijk niet worden geretourneerd, zonder dat u er afstand van doet. Het digitale document kan altijd in uw bezit blijven.

Wel kan uw bestelling worden geannuleerd, maar omdat er tot aan de levering werkzaamheden worden verricht aan het digitale document, wordt er een staffel gehanteerd voor de gehele of gedeeltelijke terugbetaling.

Staffel annuleren bestelling:
- De volgende werkdag voor 17:00 uur: 100% van het aankoopbedrag
- Op de tweede werkdag voor 17:00 uur: 50% van het aankoopbedrag

8. Overmacht
8.1 UniekCV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overmacht, voor zover deze verbintenissen niet kunnen worden nagekomen.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor ons risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen van het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. UniekCV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overmacht zodra aan deze verbintenissen niet kan worden voldaan.

8.3 UniekCV behoud zich in het geval van overmacht, het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is UniekCV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9. Fysieke kwaliteit van het product
Indien aangekochte producten van de UniekCV website door u of een derden geprint wordt, kunnen kleuren en afmetingen afwijken van afbeelding(en) getoond op uw beeldscherm. UniekCV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de printkwaliteit van printers.

10. Overdraagbaarheid
Het is niet toegestaan om de rechten aan derden over te dragen, die aan u in deze overeenkomst zijn toegewezen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
U verklaart bij aankoop dat u deze overeenkomst heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat dat u aan deze voorwaarden bent verbonden.

11. Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding
11.1 Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen. Op de dienstverlening van UniekCV is telkens het eigen privacyreglement van toepassing. Bij het sluiten van de overeenkomst is dit reglement ter hand gesteld. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het kenbaar maken van dit reglement ten opzichte van haar werknemers.

11.2 Opdrachtgever vrijwaart UniekCV voor alle aanspraken van derden die jegens UniekCV mochten worden ingesteld wegens een niet aan leverancier toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

11.3 Partijen zullen alle informatie, knowhow, cliënt gegevens of specificaties die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst en/of de onderneming van de andere partij, vertrouwelijk behandelen en zullen deze niet aan derden kenbaar maken, tenzij de partij van wie de informatie afkomstig is daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst.

11.4 Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van informatie die publiekelijk bekend is geworden zonder dat er sprake is van een overtreding van een geheimhoudingsbeding, of indien informatie bij de ontvanger van de informatie al bekend was ten tijde van de ontvangst van de informatie krachtens de overeenkomst, of als die informatie door een derde is verstrekt, zonder dat die derde daarmee een geheimhoudingsbeding heeft overtreden. Voorts geldt de geheimhoudingsverplichting niet voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet, of een bindende uitspraak van de rechter, een ander overheidsorgaan of een beroepsplicht. Voor zover mogelijk zal de openbaarmakende partij echter voor de openbaarmaking met de andere partij overleggen over de vorm en de inhoud van de openbaarmaking.

11.5 Partijen zullen de geheimhoudingsverplichting ook opleggen aan hun werknemers en alle andere derden, die voor hen zullen werken.

11.6 De geheimhoudingsverplichting als bedoeld in dit artikel zal naar verloop of beëindiging van de overeenkomst voor altijd van kracht blijven.

11.7 Aangeschafte producten via UniekCV worden onder geen enkele omstandigheid openbaar gedeelt op onze website, social media kanalen of met derden. Aangezien onze producten zeer persoonlijk zijn, en op maat gemaakt, respecteren wij uiteraard uw privacy om zelf te bepalen wie of waar uw cv en/of motivatiebrief weergegeven of gedeelt wordt. Alle CV ontwerpen die afgebeeld zijn op de UniekCV website, zijn allemaal van fictieve personen met copyright vrije foto’s.

12. Toepasselijk recht
12. Op iedere rechtsverhouding tussen UniekCV en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

© 2023 UniekCV. Alle rechten voorbehouden